Stingerea Incendiilor

Acte normative:Acte normative PSI

* LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor (actualizată);

* O.M.A.I. nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

* O.M.A.I. nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor

* O.M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005 modificat şi completat cu O.M.A.I. nr. 786 din 2 septembrie 2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

* O.M.A.I. nr. 89 din 18 iunie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate;

* LEGEA nr. 10 din 24 ianuarie 1995, modificată şi actualizată, privind calitatea în construcţii;

* LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

* Hotărâre nr. 622 din 21 aprilie 2004, privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

* Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a Instalaţii de stingere, Indicativ P118/2 – 2013;

* ORDIN nr. 217 din 17 februarie 2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor”, indicativ NP 086 – 2005 – după caz, pentru investiţiile al căror certificat de urbanism / autorizaţie de construire au fost emise înainte de intrarea în vigoare a N.P.118/2-2013;

* NORMATIV pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7 – 2011;

* NORMATIV privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare, indicativ I9 -1994 – după caz, acolo unde este necesară aplicarea acestuia;

* NORMATIV pentru exploatarea instalaţiilor sanitare, indicativ I9/1 -1996 – după caz, acolo unde este necesară aplicarea acestuia;

* ORDIN 27/N din 7 aprilie 1999, pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor”, indicativ P118 -1999;

* NORMATIV de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, indicativ C 300 -1994;

* NORMATIV pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor, indicativ C 56 – 2002;

* H.G.R. NR. 1739 din 6 decembrie 2006, pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu modificată şi completată cu H.G.R. 19/2014;

* ORDIN NR. 3 din 06 ianuarie 2011, pentru aprobarea normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.

Standarde europene adoptate:

* SR EN ISO 9001/1995 Model pentru asigurarea calităţii în proiectare, dezvoltare, producţie, montaj şi service;

* SR EN 12845:2007 – Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare şi întreţinere.

* SR EN 671-2:2002/Al:2004 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme echipate cu furtun. Partea 2: Hidranţi de perete cu furtun plat; (data aprobării: 10/12/2004, data traducerii: 30/09/2007);

* SR EN 671-3:2002/AC:2002 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 3: întreţinerea hidranţilor interiori echipaţi cu furtun semirigid şi a sistemelor echipate cu furtun aplatizabil; (data aprobării: 28/09/2002, data traducerii: 30/09/2007);

* SR EN 1568-3:2002 Produse de stingere a incendiilor. Spumanţi concentraţi. Partea 3: Specificaţii pentru spumanţi concentraţi de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor nemiscibile cu apa; (data aprobării: 26/09/2002, data traducerii: 30/09/2007);

* SR EN 1568-4:2002 Produse de stingere a incendiilor. Spumanţi concentraţi. Partea 4: Specificaţii pentru spumanţi concentraţi de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafaţa lichidelor miscibile cu apa; (data aprobării: 26/09/2002, data traducerii: 30/09/2007);

* SR EN 14384:2006 Hidranţi de incendiu supraterani;

* SR EN 12259 partea 1-5 Protecţie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere 2005-2006;

* SR EN 12416-2:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 2: Concepţie, construcţie şi întreţinere 01.04.2004.

Instrucţiuni ale echipamentelor din componenţa instalaţiilor;

  Sună
  Cere Ofertă